گزارش نیمه اول ماه مهر آموزش نحوه مشاهده موارد تدریس شده و ذخیره شده در کلاس آموزش نحوه مشاهده وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموزان هفته ي دفاع مقدس روز آتش نشان
گزارش نیمه اول ماه مهر
آموزش نحوه مشاهده موارد تدریس شده و ذخیره شده در کلاس
آموزش نحوه مشاهده وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموزان
هفته ي دفاع مقدس
روز آتش نشان