دست آوردهای جدید دبیرستان ایجاد انگیزه و مدیریت زمان پاسخنامه آزمون گزینه دو اردیبهشت سخنرانی ویژه جناب آقای قزلباش قهرمانی تیم رباتیک دبیرستان فرزانگان پویا در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا
دست آوردهای جدید دبیرستان
ایجاد انگیزه و مدیریت زمان
پاسخنامه آزمون گزینه دو اردیبهشت
سخنرانی ویژه جناب آقای قزلباش
قهرمانی تیم رباتیک دبیرستان فرزانگان پویا در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا